Polityka prywatności

Kancelaria Concierge / Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – w związku z realizacją zadań przez Kancelarię Concierge

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 ze zm.) – zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Kancelaria Concierge w Kolnie reprezentowana przez Łukasza Sankiewicza, z siedzibą przy ul. W. Witosa 3a lok. 9, 18-500 Kolno, adres email: biuro@cncg.pl

 

2. W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/ Pani uprawnień można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: biuro@cncg.pl

 

3. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze określonych w przepisach prawa 

 

– ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r., poz. 978),

– ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535),

– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168),

– ustawy z dnia 29 sierpnia1997r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997r., Nr 140 poz. 939).

 

4. Dodatkowo może Pan/Pani przekazać nam dane kontaktowe tj. numer telefonu czy adres email – w oparciu o Pana/ Pani dobrowolną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – które nie są niezbędne do realizacji obowiązku prawnego, ale mogą usprawnić komunikację między nami.

 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe Pana/Pani mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi tj. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W związku z przetwarzaniem PanaPani danych osobowych posiada Pan/Pani prawo żądania:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO),
  2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO).
  3. usunięcia danych (art. 17 RODO) w przypadku gdy:
   • dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
   • zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Panu/ Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa.

 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy, rozpatrzenia wniosku, podania.
Podanie przez Pana/ Panią innych danych osobowych ( nr telefonu, adres e-mail) jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Pana/ Pani zgody.

 

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Data ostatniej aktualizacji: 08.05.2023