Blog

Kancelaria Concierge / Blog 

Każda umowa wymaga przemyślenia. Pochopność może doprowadzić do utraty majątku – zwłaszcza nieruchomości – o charakterze trwałym i niezgodnym z zamierzeniami zainteresowanych.


Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest jedną z form zabezpieczenia wierzyciela w przypadku braku wypłacalności dłużnika, polegającą na przeniesieniu na wierzyciela własności rzeczy ruchomych bądź nieruchomości. 

Przewłaszczenie na zabezpieczenie, którego przedmiotem jest nieruchomość, jest prawnie dopuszczalne. Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie jest najczęściej stosowana jako zabezpieczenie spłaty pożyczki. W wyniku przewłaszczenia dłużnik przenosi własność nieruchomości na wierzyciela, z zastrzeżeniem zobowiązania wierzyciela do powrotnego przeniesienia własności po spłacie pożyczki. 

Ważne jest, aby umowa zawierała niezbędne elementy zabezpieczające również interesy dłużnika, który częstokroć dokonuje przewłaszczenia nieruchomości o wartości znacznie przewyższającej wartość długu. 

I tak, koniecznym jest zobowiązanie wierzyciela do powrotnego przeniesienia własności po rozliczeniu długu przez dłużnika oraz wprowadzenie uregulowań, które szczegółowo ustalają tryb dokonywania wyceny nieruchomości (w przypadku nierozliczenia długu przez dłużnika) dla potrzeb jej wymuszonej sprzedaży, jak również ustalenie zasad rozliczenia ewentualnej różnicy wartości pomiędzy kwotą długu a kwotą uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości (zwrot dłużnikowi różnicy wartości). 

Przy zachowaniu powyższych zasad umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie stanowić może rzetelny sposób zabezpieczenia wierzytelności.

Niespłacenie długu (pożyczki) doprowadza do bezpowrotnej utraty własności nieruchomości. Ten skutek jest powodem nierzadko spóźnionej refleksji osób akceptujących wskazany sposób zabezpieczenia i nieumiejętności dalszych działań prawnych związanych z rozliczeniem wartości nieruchomości w stosunku do długu (np. z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia wierzyciela). 

W czy możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami lub znajdź nasze biuro blisko siebie
Kategorie

Ostatnie posty

Zabezpieczenia majątkowe

Umowa deweloperska

Przede wszystkim musisz pamiętać, że każde przeniesienie własności nieruchomości wymaga, pod rygorem nieważności, formy aktu notarialnego. Wszelkie umowy pisemne w tym zakresie będą nieważne.

Read More
Restrukturyzacja firmy

Zapis windykacyjny

Istotą umowy renty jest zobowiązanie jednej ze stron (wypłacającego rentę) do spełniania na rzecz drugiej strony (uprawnionego do renty) świadczeń określonych w pieniądzu lub rzeczach oznaczonych co do gatunku w ustalonych, regularnych odstępach czasu.

Read More
Zabezpieczenia majątkowe

Darowizna a testament

Przede wszystkim musisz pamiętać, że każde przeniesienie własności nieruchomości wymaga, pod rygorem nieważności, formy aktu notarialnego. Wszelkie umowy pisemne w tym zakresie będą nieważne. Uważaj na osoby proponujące ci przeniesienie własności nieruchomości w drodze zwykłej, pisemnej umowy. Albo nie posiadają wymaganej wiedzy, albo wprost przeciwnie – z pełną świadomością chc

Read More